Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesislerini kurmak ve işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, yönetmelikte istenen kriterler doğrultusunda tesislerini kurmak için ve ürün standardı, ürünlerinin satışa uygunluğu ayrıca piyasadaki denetimi ile ilgili lisans almakla zorundadır. Söz konusu lisansların Bakanlık ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden temini, firmamızın yetkisindedir.

Çevre Lisans Başvurusu için adımlar ve gerekli belgeler

Çevre izin ve çevre lisans belgesi adı altında yapılacak başvurularda birinci adım lisans konusu ile ilgili Özel Belgenin temini olmalıdır. (örneğin; Geri Kazanım için acil durum/müdahale planı, il müdürlüğü uygunluk yazısı, sanayi sicil belgesi) İkinci adımda ise Ortak Belgeler ve lisans konusu ile ilgili özel belge/belgeler beraberinde Geçici Faaliyet Belgesi başvurudur. Üçüncü ve son adımda ise lisans sürecini tamamlamak üzere Başvuru kapsamınıza uygun bilgi ve belgelerin (örneğin; Geri Kazanım için teknik uygunluk raporu, fizibilite raporu…) teslimidir.

  • Birinci adım   : Özel belgeler
  • İkinci adım    : Ortak belgeler
  • Üçüncü adım : Lisans sürecinin tamamlanması

 

İl Müdürlüğü uygunluk yazısı örneği

Geçici faaliyet belgesi başvuru formu örneği

İl Çevre Orman Müdürlüğü Geçici Faaliyet Belgesi / taahhütname örneği

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Geçici Faaliyet Belgesi / taahhütname örneği

Çevre lisansı başvurunda bulunacak işletmelerin sağlaması gereken fiziki şartlar