Risk Analizi

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununda çıkarılan bir diğer madde de iş yerinde oluşabilecek risklerin önlenmesine ilişkindir. Bu madde de önceden risk analizi yapılarak ileride olması muhtemel kazaların önüne geçmektir. Risk analizi yapıldıktan sonra risk analiz raporu hazırlanır.

Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm Ve Araştırma

MADDE 10 – (1) İŞVEREN, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

Bu maddede belirtilen Kanunun 26.maddesinin ç. bendi uyarınca Risk Değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbinTürk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirasıpara cezası uygulanmaktadır. 30 Haziran 2012 çıkan kanunun bu maddesi kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra yani 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Risk DeğerlendirmesiNedir?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Risk değerlendirmesi aşamaları:

 

-          Tehlikelerin tanımlanması,

-          Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi

-          Riskleri önlemek veya azaltmak için kontrol tedbirlerinin belirlenmesi

-          Kontrol tedbirlerinin uygulanması

-          Kontrol tedbirlerinin sürekli olarak izlenmesi

Pratik açıdan bakıldığında, bir risk değerlendirmesi özellikle insanlara durumlar, süreçler, zararlar ve neden olabilir? Sorusunu tanımlamak için işyerinde yapılan işlemdir.

Neden Risk Değerlendirmesi Önemlidir?

Risk Değerlendirmesi iyi bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının önemli bir parçasıdır ve çok önemlidir.

  • Tehlike ve risklerin ortaya çıkarılmasını sağlamak.
  • Risklere maruz kalabilecek kişileri (ekipmanlar,çalışanlar, ziyaretçiler, vb) belirlemek.
  • Mevcut kontrol önlemlerinin yeterli olup olmadığını ve gerektiğinde yeni önlemleri belirlemek.
  • Oluşabilecek bir risk sonucunda yaralanma, ölüm, hastalık ekipman zararını en aza indirmek