Atıksu Deşarj İzni

2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan ve 31.12.2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesinin (e) bendi gereğince; Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet türlerine göre, alıcı su ortamlarına verdikleri atık sulara deşarj izni  için, Tablo 5 ten Tablo 21 e kadar konulan deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdürler.

Bu kapsamda;

1-      Üretimi sırasında atıksu oluşumuna neden olan ve bu atıksularını herhangi bir alıcı ortama ( göl, deniz, akarsu, dere yatağı vb.) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltan işletmelerin,

2-      2- Üretimi sırasında atıksu oluşmamasına rağmen, işletmede çalışan personel sayısı 84 kişinin üzerinde olan ve çalışan personelden kaynaklanan evsel nitelikli atıksularını herhangi bir alıcı ortama ( göl, deniz,  akarsu, dere yatağı vb.) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltan işletmelerin,   Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde Tablo 5′ten Tablo 21′e kadar konulan deşarj standartlarını sağlayacak uygun arıtma tesisi kurması ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden Deşarj İzin Belgesi alması gerekmektedir.

TEHLİKELİ MADDE ATIKSU DEŞARJI TEKNİK BİLGİLER LİSTESİ

Atıksu deşarj izni nasıl alınır? Aşağıdaki adımları çevre danışmanlık firmanız takip ederek size gerekli atıksu deşarj izin ruhsatını alabilir.

1) İşletmenin kullandığı ham maddeler, yarı ham maddeler, madde grupları (Bu Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 sinde yer alan TM ve/veya madde grupları esas alınacak)

- Adı

- Türü

-Miktarı

- Her bir tehlikeli madde için prosesteki akım şeması ve dönüşümleri

- Üretimkapasitesi ile orantılı olarak akım şeması

2) Tehlikeli Madde Toplam Deşarj Miktarı (kg/yıl)

3) Atık suyun deşarj noktası

- Alıcı ortam özellikleri (akarsu, göl, deniz.)

Debisi:

Akım Yönü:

Diğer su kaynakları ile bağlantısı:

4) Atıksudaki tehlikeli madde konsantrasyonuna ( mg/L veya µg/L) ilişkin analiz sonuçları Yönetmeliğin EK–1 ve EK–2 sinde yer alan kalite kriterleri ile karşılaştırılmasının yapılması

5) Deşarj Edilecek Tehlikeli Maddenin Alıcı Ortamdaki Konsantrasyonu:

6) EK-1’de yer alan tehlikeli maddeler için “Özel Programlar” ve EK-2’de yer alan tehlikeli maddeler için “Kirlilik Azaltma Programı”