Acil Eylem Planı

6331 sayılı iş güvenliği kanununda belirtilen bir diğer madde de kazalardan sonra alınması gerekli acil planlardır. Bu planlar için önceden bir hazırlık yapılıp rapor hazırlanmalıdır. Acil eylem planı bunun için çıkarılmıştır.

MADDE 11 – (1) İŞVEREN,;

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

Bu maddede belirtilen Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele Ve İlk Yardım Eğitiminin İŞVEREN tarafından çalışanlarına verilmemesi durumunda Kanunun 26.maddesinin d. bendi uyarınca aykırı hareket eden İŞVERENE, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar para cezası uygulanmaktadır. 30 Haziran 2012 çıkan kanunun bu maddesi kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra yani 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Büyük acil durumlarla başa çıkmak için kesin bir acil durum planı İSG programlarının önemli bir unsurudur. Tanınmayan tehlikeli koşulları keşfedebilir. Planlama süreci, acil durumların meydana gelmeden önce ekipman, eğitimli personel, malzeme vb. gibi eksikliklerin düzeltilmesini ortaya koyar. Buna ek olarak bir acil durum planı, güvenlik bilincini teşvik etmekte ve işçilerin güvenliği için kuruluşun bağlılığını göstermektedir. Bazı şirketlerde “buna gerek yok” gibi bir tutum mevcut olabilir. İnsanlar zaman ve sorunu incelemek için çaba göstermeye istekli olmayabilir. Ancak, bir acil durum planı eksikliği birçok kayba ve şirketin olası finansal çöküşü gibi ciddi kayıplara yol açabilir. Oluşabilecek bir felakette durumun acil olacağından ön planlama, olası felaketi önlemek için gereklidir. Hızlı kararlar, zaman sıkıntısı, yetersiz ekipman ve eğitimli personel eksikliği acil durumlarda kaosa yol açabilir.

Planın genel amacı nedir?

Bir acil durum planı ani beklenmedik durumlarda kullanım için prosedürleri belirtir. Amaç:

  • Ölüm ve yaralanma önlenmesi;
  • Binalar, stok ve ekipmanlara gelecek zararın azaltılması
  • Normal işlemlerin yeniden başlamasının hızlandırılması.